Kategori arşivi: Küçükbaş Hayvan Irkları

Koyunların sınıflandırılması

6.1. Yararlanma yönüne göre sınıflandırma

6.2. Kuyruk yapısına göre sınıflandırma

6.3. Yapağı özelliklerine göre sınıflandırma

6.4. Kaynakça

Bugün dünyada var olan ve çeşitli amaçlarla yetiştirilen çiftlik hayvanları önce ayrı türler halinde gruplara dağıtılmakta ve sonra her hayvan türü içinde birbirinden oldukça farklı ırklar meydana gelmiş bulunmaktadır. Bizim konularımız daha çok ırklarla ilgili bulunduğundan, ırkların sınıflandırılmasını ele almakta ve bunun üzerinde durmaktayız.

Çiftlik hayvanları içinde hiçbir türde koyunlarda olduğu kadar fazla sayıda ırk meydana gelmemiştir. Evcil koyun dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana getirildiğinden çeşitli coğrafi bölgelerde özel amaçlarla yetiştirilen koyunların. dünyanın başka yerlerinde yetiştirilen koyunlardan farklı oldukları düşüncesi insanların kafasında yer etmiştir. Gerek bu düşünce ve gerekse koyunlardan elde edilmek istenen verimler bakımından yetiştirilmeye verilen yön ve bu yönde sürekli seleksiyon çeşitli koyun ırklarının meydana gelmesine neden oldu. Öncellikle bölgelerin doğal ve ekonomik koşullarında yetiştiricisine daha çok kazanç sağlayacak yeni koyun tiplerinin elde edilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Halen dünyada varolan 200’den fazla koyun ırkının büyük bir kısmı ekonomik olarak fazla bir önem taşımamaktadır. Dünya koyunculuğunun yüzde dördünden fazlası tanınmış ve önemli 16 ırka dayanmaktadır.

Koyunların sınıflandırılması bilinen koyun ırklarının çeşitli gruplara ayrılması için değişik sistemler uygulanmaktadır. Bu sınıflandırmalarda dayanılan esaslardan biri koyunlardan yararlanma yönüdür. Bundan başka kuyruk yapılarına ve yapağı örtülerine göre koyunlar şöyle sınıflandırılabilir:

6.1. Yararlanma yönüne göre sınıflandırma

[Konu Başlığı] [Sonraki Konu]

Yapağı koyunları

Süt koyunları

Kürk koyunları

Yerli koyunlar (kombine verim yönlü)

Yararlanma yönüne göre koyunların sınıflandırılması ve bu ölçü içinde incelenmesi oldukça benimsenen ve kolaylık sağlayan bir sistemdir. Çünkü koyunculukta her şeyden önce yaşanan koşullar içinde hangi verim yönüne uygun bir ırkın yetiştirileceği konusu üzerinde durulur ve bu nokta ilk adımı oluşturur.

6.2. Kuyruk yapısına göre sınıflandırma

[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Kuyruk yapısı ve kuyruk özellikleri kuşaktan kuşağa sürüp giden ırk karakterleri olduğundan sınıflandırmada oldukça değişmez bir ölçü olarak kabul edilebilir. Ancak çeşitli amaçlarla ince ve kısa kuyruklu koyunların ve hatta bunların yağlı kuyruklularla karışmaları, melezlemeye uğramaları ve yeni kuyruk formlarının ortaya çıkması, bu yönden yapılacak sınıflandırmada güçlükler ortaya çıkarmaktadır. Kuyruk yapılışlarına göre Pallas, koyunları sınıflandırmayı düşünmüş ve bu düşünce daha sonra başka araştırmalar ve özellikle Natusius tarafından biraz değiştirilerek şu şekli almıştır.

Kısa Kuyruklu Koyunlar: Kuzey Avrupa’daki kısa kuyruklu koyunlar ve Marş koyunları.

Oyluğu yağlı koyunlar: Kazak. Kalmuk ve Hisar koyunları.

Yağlı kuyruklu koyunlar: Karaman, Dağlıç, İvesi, Karagül ve benzeri koyunlar.

Yağsız uzun kuyruklu koyunlar: Merinos, Kıvırcık ve benzeri diğer koyunlar.

Baş rengine, boynuz durumuna yada meydana geldikleri bölgenin topoğrafik durumuna (dağlık yada ovalık oluşuna) göre de koyunların sınıflandırılması üzerin durulmuş ancak, bu sistemler her bakımdan amaca uygun olmamış ve benimsenmemiştir.

6.3. Yapağı özelliklerine göre sınıflandırma

[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Köy deyince akla herşeyden önce yapağı örtüsü geldiğinden bugünkü yünlü dokuma endüstrisi büyük ölçüde koyunlardan elde edilen yapağıya dayanmaktadır. Bu bakımdan koyunların sınıflandırılmasında üzerinde durulan önemli bir sistem de yapağı örtüsüdür. Bu sistem her ne kadar ilk sırada yapağı örtüsüne dayanmakta ise de. yapağının tipi dolaylı olarak koyunun vücut yapısını. el verimini ve diğer verimlerini de etkilemektedir.

Yaptığı tipine göre koyunları şu şekilde sınıflandırmak olasıdır:

İnce ve bir örnek yapağı tipi: Merinos, Ramhouillet

Orta ince yapağı tipi: Cheviot. Dorset, Hampshire. Southdown Suffolk

Uzun yapağı tipi: Cotswold, L.eicester,Lincoln,

Melez (Corosshred) yapağı tipi: Columhia, Coricdale, Panama. Targhee

Halı kilim tipi yapağı: (Kaba-karışık) Black faced. Asya-Afrika yerli koyunları, Türkiye yerli koyunları

Kürk tipi: Karagül

Kıl koyunları: Kamerun koyunu. Niger koyunu. Senegal koyunu

Görülüyor ki. koyunların sınıflandırılmasında yararlanma yönü en çok akla uygun ve pratik bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapağı örtüsüne göre yapılan sınıflandırmada büyük ölçüde yararlanma yönü anl….. gelmektedir. Bu nedenledir ki, dünya yüzünde var olan yabancı koyun ırkları ve Türkiye yerli koyunların ele alıp incelemek için, yararlanma yönüne göre koyunların tiplere ayrılması sistemini izleyeceğiz. Biz burada yapağı tipi koyun ırkları ile yapağı et tipi koyun ırklarını aynı grup içinde iki ayrı bölüm halinde inceleyeceğiz

Koyun Irkları

KOYUN IRKLARIMIZ

GİRİŞ

Ülkemiz doğal koşulları ve tarımın yapısı bakımından hayvancılık için uygundur. Ancak, kurak iklim, zayıf otlak durumu ve gerekse hayvanlara uygulanan bakım ve besleme yetersizliği yüzünden sığır gibi büyükbaş hayvanlardan çok, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlar daha fazla çoğalma şansı elde etmiştir.

Ancak koyun ırklarının da bölgelere göre değiştiği görülür. Genel olarak Anadolu’nun iç kısımlarında yağlı kuyruklular, denize yakın bölgelerde ince kuyruklular yaygındır.

Bu derste başka koyun çeşitlerini ve özelliklerini görelim.

YERLİ IRKLAR

Koyun varlığımızın %90′ dan fazlasını yerli ırklar oluşturmaktadır. Bu koyunlar genellikle yağlı kuyruklulardır.

Hayvan sayısı az olmamakla birlikte verimlerin düşüklüğü gerçektir.

Çevre, bakım ve besleme şartlarının biraz düzeltilmesiyle yerli hayvanların neler yapabilecekleri de tam olarak ortaya konulmuş değildir. Bunu sağladığımız gün yerli ırklarımızın da ne cevherlere sahip olduğuna şahit olup hayret edeceğiz.

Hayvancılığı ileri ülke yetiştiricileri işe yerli ırklarının ıslahı ile başlamışlar ve bugünkü yüksek verimli kültür ırklarını elde etmişlerdir.

Bizim ülkemizde çok sayıda değişik ırk mevcut olduğundan daha şanslıyız unutmayalım.

KUYRUK YAPISI

Kuyruk yapısı koyun ırklarının başlıca özelliklerindendir. Koyunlar yağlı veya ince kuyruklu olurlar.

Resim 2. Bir koyun sürüsü

Yağlı kuyruklu koyun ırklarımız Mor Karaman, Ak Karaman, Dağlıç, İvesidir. İnce kuyruklu koyun ırklarımız ise, Kıvırcık, Sakız, Karayaka Ve Merinostur. Yağlı kuyruklu koyunlar ne kadar iyi beslenirse kuyrukları o kadar büyür. Koyun, yemin bol olduğu dönemlerde kuyruğunda yağ depolar. Yemin yetersiz olduğu kış dönemlerinde bu yağı harcayarak yaşamını sürdürür.

Bütün yerli koyun ırkları içerisinde, kuyruğu en büyük olan ırk Mor Karamandır.

Şimdi yerli koyun ırklarını birer birer görelim, hangi bölgelerde yetişir, ne kadar et, ne kadar süt, ne kadar yavru verir öğrenelim.

MOR KARAMAN KOYUNU

Genel olarak Doğu illerimizde, kısmen Kuzey Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde özellikle Erzurum, Erzincan, Kars, Van, Bitlis, Bayburt taraflarında yetiştirilmektedir.

Mor Karamanlar, Kızıl Karamanlar diye de bilinir ve vücut renkleri kızıldan mora kadar değişmekle birlikte göz, ağız ve burun etrafı daha koyu renklidir. Baş, burun, karın altı ve bacaklar çıplaktır. Yağlı kuyrukludur.

Koyunlarımızın % 20′ lik kısmını Mor Karaman oluşturur.

Anaç koyunlarda canlı ağırlık 50-60 kg, süt verimi 50-60 kg, kirli yapağı verimi 2-2,5 kg olup her 100 koyundan 95-105 kuzu alınmaktadır.

Süt kesiminden sonra 3 aylık besleme ile 20-25 kg karkas verebilir.

AKKARAMAN KOYUNU

Türkiye koyun varlığımızın yarısına yakınını ( % 44) bu ırk oluşturur.

Batıda Eskişehir ve Kütahya’dan başlayarak, doğuda Sivas’a kadar, sahil bölgeleri dışında Orta Anadolu’da ve geçit bölgelerinde yetiştirilir.

Akkaramanlar da vücut beyaz renkli yapağı ile örtülüdür. Ağız ,burun, göz çevresi, kulak ve ayaklarda siyah lekelere rastlanır. Morkaraman gibi yağlı kuyrukludur. Zaten yapı olarak Morkaramana benzer.

Resim 3: Akkaraman koyunları

Anaç koyunlarda canlı ağırlık 40-45 kg, süt verimi 50-60 kg, kirli yapağı verimi 1,5-2 kg’dır ve her 100 koyundan 100-110 kuzu alınmaktadır.

Süt kesiminden sonra 3 aylık besleme ile 20-22 kg karkas verebilir.

DAĞLIÇ KOYUNU

Yetiştirildiği alan Sakarya nehrinden başlayıp, Ege bölgesinin kıyı illerine kadar uzanır. Vücut beyaz renkli, kaba karışık yapağı ile örtülüdür. Ağız, burun, göz etrafında ve ayaklarda siyah lekeler görülür. Erkekler helezoni boynuzlu, dişiler boynuzsuzdur. Kuyruk yağlı olup, kalp şeklindedir.

Bu ırk Türkiye’de sayı olarak üçüncü sırada (%12) yer alır.

Anaç koyunlarda; canlı ağırlık 35-40 kg, süt verimi 40-50 kg, kirli yapağı verimi 2-2,5 kg, kuzu verimi 100 koyunda 90-100 kuzudur.

Resim 4: Dağlıç koç

SAKIZ KOYUNU

Adını Sakız adasından almıştır. Türkiye’de en çok İzmir ilinde özellikle Çeşme ilçesinde yetiştirilir. Bu nedenle Çeşme koyunu olarak da adlandırılır.

Vücut beyaz renkli, kaba-karışık yapağı ile örtülüdür. Baş ve bacaklarda siyah lekeler vardır. Erkeklerde kuvvetli, kıvrımlı boynuzlar bulunur. Dişiler boynuzsuzdur. Sakız koyunları uzun, yağsız kuyrukludurlar.

Bir batında ikiz, üçüz veya daha fazla yavru verimi ile meşhurdur. Ancak vatanından ayrıldığında bu verim alınamamıştır.

Resim 5: Sakız koçu

Anaç koyunlarda canlı ağırlık 40-45 kg, süt verimi 120-180 kg olup iyi bakım şartlarında 250 kg’a kadar çıkmaktadır. Kuzu verimi yüksektir ve her 100 koyundan 180-200 kuzu alınabilir.

KIVIRCIK KOYUNU

Trakya’da ve Marmara’nın güney doğusundaki illerde ve Ege bölgesinin bazı illerinde (Manisa, İzmir, Aydın) yetiştirilir.

Vücut beyaz renklidir. Erkeklerde beyaz renkli kıvrımlı boynuzlar bulunur. Dişiler boynuzsuzdur. İnce uzun kuyruğu vardır.

Türkiye’de sayı olarak 4. sırada yer almaktadır. Mevcut koyun varlığımızın %6’sını oluştururlar.

Anaç koyunlarda canlı ağırlık 40-42 kg, süt verimi 60-90 kg, kirli yapağı verimi 1,5 kg’dır. Her 100 koyundan 110-130 kuzu alınmaktadır.

Resim 6: Kıvırcık koyunu

Kıvırcık ırkı et kalitesi yönünden Türkiye koyun ırkları içinde birinci sırayı alır. Süt kesiminden sonra iki aylık bir besleme ile 17-18 kg. karkas verebilirler.

KARAYAKA KOYUNU

Karadeniz kıyı şeridinde özellikle Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Tokat illerinde yetiştirilir.

Vücut beyaz renkli kaba yapağı ile örtülüdür. Baş, kulak ve bacaklarda siyah lekelere rastlanabilir. Koçlarda kalın kıvrımlı boynuzlar ,dişilerde boynuzsuzluk hakimdir. Kuyruk yağsız, ince ve uzundur.

Resim 7: Karayaka koyunu

Türkiye koyun varlığında %3,5’luk bir paya sahiptir.

Anaç koyunlarda canlı ağırlık 35-40 kg, süt verimi 40-45 kg, kirli yapağı verimi 1,5-2 kg’dır.

Et lezzeti yönünden ikinci sırayı alır.

İVESİ KOYUNU

Anavatanı ve yayılma sahası Fırat ve Dicle nehrinin dolaştığı Mezopotamya bölgesi olan İvesi koyunları; yurdumuzda Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay illerinde, daha çok Suriye sınırı boyunca alçak ve çöl karakteri gösteren ovalarda yetiştirilir.

En önemli özelliği sütçü olması ve diğer sütçü ırkların aksine sürüler halinde yetiştirilmesidir.

Koyun varlığımızın % 1,8 ‘ ini oluştururlar.

Baş ve bacaklar kahverengi, vücudu ise beyaz olan iki renkli bir koyundur. Kahverengi bacakları tamamen beyaz olanlar da vardır. İvesiler yağlı kuyruklu koyunlardır.Koçları genellikle boynuzlu, koyunlar boynuzsuzdur. Yapağısı kaba yapılıdır.

Anaç koyunlarda canlı ağırlık 44-48 kg, süt verimi 90-155 kg, kirli yapağı verimi 2-3 kg, kuzu verimi ise düşüktür.

Resim 8: İvesi koyunu

Yerli ırk koyunlarımız bunlar. Bu yerli ırklar, yabancı ırklarla melezlenerek ıslah edilebilirler. Böylece, daha verimli koyunlar elde edilebiliyor. Şimdi ıslah edilmiş koyun ırklarımızı ele alacağız.

MERİNOS KOYUNU

Koyunlarımızın yapağı verimini iyileştirmek üzere merinos melezlemesi yapılmıştır. Bu sayede et verimi de yükselmiştir. Melezleme hangi yerli ırk ile yapılırsa, ona göre isim verilmektedir.

Resim 9: Merinos x Dorset melezi

Karacabey Merinosu:

Marmara bölgesinde gelişti. Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yetiştirilir. Bu bölgenin yerli ırkı kıvırcıkların Alman Etçi Merinosları ile melezlenmesi sonucu elde edilmiştir.

Yapağısı çok kalitelidir. Bir koyun 3,5-4 kilo yapağı verir.

Et verimi de iyidir. Anaç koyunlarda canlı ağırlık 55-70 kg, süt verimi 50-55 kg olup, her 100 koyundan 125-130 kuzu elde edilir.

Vücut beyaz renklidir. Kuyruk ince ve uzundur. Koçların çok azında boynuz görülebilir. Koyunlar boynuzsuzdur.

Resim 10: Karacabey Merinosunun erkek tokluları

Konya Merinosu (Anadolu Merinosu):

Alman Etçi Merinosları ile Akkaraman koyunların melezlenmesi sonucu elde edilmişlerdir.

Vücut beyaz renkli yapağı ile örtülüdür. Erkek ve dişiler genelde boynuzsuzdur. Kuyruk yağsız ince ve uzundur.

Yapağı kalitesi, büyüme ve döl verimi bakımından kök aldığı Akkaraman ırkından önemli derecede üstündür.

Anaç koyunlarda; canlı ağırlık 54-56 kg, süt verimi 40-50 kg, kirli yapağı verimi 3,6-3,8 kg, ikiz doğum oranı ise % 30-40 civarındadır.

MALYA KOYUNU

Merinoslarla Akkaramanlar arasında diğer bir melezleme çalışmasıdır. Melezleme Malya tarım işletmesinde yapılmıştır.

Yarım yağlı kuyruklu koyunlardır. Vücut beyazdır, baş ve bacaklarda siyah lekeler bulunabilir. Yapağı verim özellikleri bakımından Akkaramandan üstündür.

Anaç koyunlarda canlı ağırlık ortalama 45-50 kg’ dır. Kirli yapağı verimi 2,4-2.8 kg arasında değişir.

GÖKÇEADA (İMROZ) KOYUNU

İmroz (Gökçeada) adası ve kısmen Çanakkale çevresinde yetiştirilir.

Beyaz yapağılı , ince uzun kuyruklu, küçük cüsseli bir ırktır. Baş, kulak ve bacaklarda siyah lekeler bulunmaktadır. Koçlar genelde boynuzludur. Koyunlarda boynuz görülmez.

Anaç koyunlarda canlı ağırlık 35-40 kg, süt verimi 50-60 kg’ dır.İyi bakım ve besleme şartlarında 75-90 kg’a kadar çıkabilmektedir. Kirli yapağı verimi 2-2,5 kg dolayındadır.

Resim 11: Gökçeada koyunu

TUJ KOYUNU

Türkiye’nin kuzey doğu ,özellikle Kars, Ardahan ve Iğdır bölgelerinde yetiştirilmektedir.

Anaç koyunlarda canlı ağırlık 38-42 kg , süt verimi 50-55 kg, koçlarda yapağı verimi 3-5 kg dolayındadır. Et kalitesi yönünden Kıvırcık koyununa yakındır.

HERİK KOYUNU

Sivas, Amasya, Sinop, Samsun, Trabzon, kısmen de Çorum illerinde çoğunlukla da dağlık bölgelerde yetiştirilir.

Herik koyunları genelde beyaz olmasına karşılık, koyu renklilere de rastlanabilmektedir. Küçük cüsseli, koçları boynuzlu, kuyruk yağlıdır. Yapağı kaba ve karışıktır.

HEMŞİN KOYUNU

Karadeniz sahilleri ile kuzey doğu bölgemizde, özellikle Artvin dolaylarında yetiştirilen bölgesel bir koyun tipidir.

Kahverenkli olmalarına karşın siyah ve açık renklilere de rastlanır. Verimleri ve et�yapağı kalitesi düşüktür.

TAHİROVA KOYUNU

Kıvırcık koyundan Doğu Friz ırkı ile melezlenmesiyle geliştirilen bir tiptir. Ege ve Marmara bölgesinde yetişebilmektedir. Yavru ve süt verimi yüksek bir hayvandır.

Resim 12: Tahirova koyunu

ÖDEMİŞ KOYUNU

Batı Anadolu’da Ödemiş çevresinde yetiştirilir.Üzerinde ciddi bir çalışma yapılmamıştır.

EGE KOYUNU

Süt ve döl verimi yüksek bir anaç tipinin oluşturulmasında Tahirova ile Sakız ırkından yararlanılmaktadır. Özünde üç ırk (Doğu Friz, Kıvırcık ve Sakız) arası birleştirme melezlemesi ile oluşturulan bir tiptir.

Ege koyunu elde etmek için; ilk aşamada Sakız ve Tahirova tipi koyunlar karşılıklı melezlenir, elde edilen melez döller ise ikinci aşamada Tahirova koçlarına verilirler.

Acıpayam, Ramlıç, Menemen, Sönmez, Türkgeldi, Asaf koyunları ise değişik melezleme çalışmaları sonucu elde edilmiş sayıları çok düşük koyun ırklarımızdır .
küçükbaş hayvan resimleri – kucukbas-hayvan-resimleri

KÜÇÜK BAŞ HAYVAN RESİMLERİ – kucuk-bas-hayvan-resimleri

küçükbaş hayvan çeşitleri – kucukbas-hayvan-cesitleri

manisa iyovil – manisa-iyovil

izmir hayvancılık küçük baş keçi – izmir-hayvancilik-kucuk-bas-keci

küçük baş hayvanı nasıl yetiştirilir – kucuk-bas-hayvani-nasil-yetistirilir

küçükbaş ırkları – kucukbas-irklari

küçükbaş hayvan ırkları – kucukbas-hayvan-irklari

büyükbaş hayvan ırkları – buyukbas-hayvan-irklari

küçükbaş hayvanırkları ve resimleri – kucukbas-hayvanirklari-ve-resimleri

küçükbaş ırkları hastalıklar – kucukbas-irklari-hastaliklar

küçükbaş hayvanlarda bakım ve besleme – kucukbas-hayvanlarda-bakim-ve-besleme

küçükbaş verimleri – kucukbas-verimleri

küçük baş hayvan en ucuz hangi ülkede – kucuk-bas-hayvan-en-ucuz-hangi-ulkede

SAKIZ KOYUNU

SAKIZ KOYUNU

Daha ziyade İzmir yöresinde yetiştirilir. Süt ve yavru verimleri yüksektir. Yıllık süt verimleri 150-200 kg kadardır. Genellikle ikiz ve üçüz doğururlar. 3-5 başlık gruplar halinde yetiştirilir. Yapağısı kaba ve karışık olup, yıllık yapağı verimleri 1.5-2.0 kg’dır.
sakız koyunu yetiştiriciliği – sakiz koyunu yetistiriciligi

sakız koyun damızlık – sakiz koyun damizlik

sakız koyunları – sakiz koyunlari

sakız koyun özellikleri – sakiz-koyun-ozellikleri

SAKIZ KOYUNU RESİM – sakiz-koyunu-resim

sakız koyunu resimleri – sakiz-koyunu-resimleri

SAKIZ KOYUNU YETİŞTİRİCİLİĞİ – sakiz-koyunu-yetistiriciligi

sakızkoyun – sakizkoyun

damızlık sakız koyun – damizlik-sakiz-koyun

sakız koyunu damızlık – sakiz-koyunu-damizlik

SAKIZ KOYUN – sakiz-koyun

www,dam – wwwdam

sakız koyunu özellikleri – sakiz-koyunu-ozellikleri

sakız ırkı damızlık koyun – sakiz-irki-damizlik-koyun

KARAYAKA KOYUNU

KARAYAKA KOYUNU

Karadeniz bölgesinde yetiştirilir. 883.000 başlık mevcudu ile koyun varlığımızın % 3′ ünü teşkil eder. Küçük cüsseli hayvanlardır. Et verimleri düşük ama et kalitesi iyidir. Süt verimleri 30-40 kg olup, ikizlik oranı % 4 – 6′ dır. Yıllık yapağı verimleri 2.0-2.5 kg’ dır. Yapağısı çok kaba olup, yataklık olarak çok tutulur ve piyasada iyi fiyata satılır.
karayaka köpek – karayaka-kopek

karayaka koyunları resimleri – karayaka-koyunlari-resimleri

karayaka köpeğinin özellikleri – karayaka-kopeginin-ozellikleri

karayaka koyun resimleri – karayaka-koyun-resimleri

kara yaka koyunları – kara-yaka-koyunlari

karayaka köpek özellikleri – karayaka-kopek-ozellikleri

karayaka koyunu resimleri – karayaka-koyunu-resimleri

karayaka kopeklerı – karayaka-kopekleri

karayaka kopegi ozelligi – karayaka-kopegi-ozelligi

karayaka köpekler – karayaka-kopekler

KIVIRCIK KOYUNU

KIVIRCIK KOYUNU

Trakya ve Kuzeybatı Anadolu da yetiştirilir. 1.766.000 başlık mevcudu ile koyun varlığımızın % 6′ sını teşkil eder. Et verimleri az olmasına rağmen et kalitesi en iyi koyun ırkıdır. Süt verimleri yüksek olup, yıllık süt verimleri 70 – 100 kg’ dır. ikizlik oranı % 10-20′ dir. Yıllık yapağı verimleri 1.5-2.0 kg olup, yapağı kalitesi diğer yerli koyunlarımızdan daha üstündür. Özellikle genç hayvanlardan elde edilen yapağılar kumaş imalinde kullanılır
kıvırcık koyunu – kivircik-koyunu

kıvırcıkkoyunu – kivircikkoyunu

kivircik koyun resimleri – kivircik-koyun-resimleri

trakya kıvırcık koyunu – trakya-kivircik-koyunu

küçükbaş hayvancılık kıvırçık – kucukbas-hayvancilik-kivircik

KIVIRCIK KOYUN RES – kivircik-koyun-res

kıvırcık koyun yetiştiriciliği – kivircik-koyun-yetistiriciligi

WWW.KIVIRCIK KOYUNU – wwwkivircik-koyunu

koyun yetiştiriciliği resimleri – koyun-yetistiriciligi-resimleri

trakya kivircik – trakya-kivircik